ਖੇਡ ਮਨੋਰੰਜਨ

/sports-entertainment/

ਹਵਾਈ ਮਾਡਲ

Air hockey

ਏਅਰ ਹਾਕੀ

aquarium tank

ਐਕੁਰੀਅਮ ਟੈਂਕ

treadmill

ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ